Hobelman-Halle B.V.

Hooby Maps

Een data-registratiesysteem speciaal ontwikkeld voor waterschappen. Het geeft vergaande inzichten in de kennis over de waterlopen, onder andere maaionderhoud, baggeren en herinrichtingsprojecten.

Data-registratie van waterlopen

Hooby Maps registreert data tijdens het maaien. Hierdoor komt het leggerprofiel overeen met de werkelijkheid, zonder extra inspanning van een meetkundige. Met behulp van deze data kunnen 3 dimensionale profielen gegenereerd worden en is te implementeren in bestaande 3d programma’s.

Vanuit de praktijk ontwikkelt

Met respect voor de natuur

Ruim 60 jaar ervaring

Algemeen

Waterschappen hebben veel belang bij actuele gegevens met betrekking tot vorm en afmeting van de waterstaatswerken. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de NBW toetsing en bij de voorbereiding van activiteiten zoals baggeren. Dit alles om de functies van het waterstaatswerk voor nu en de toekomst te borgen.

Traditioneel wordt er veel tijd en geld besteed aan zowel het uitvoeren van onderhoud aan het watersysteem als het inwinnen van informatie omtrent vorm en afmeting van waterstaatswerken en haar omgeving.

Door deze twee factoren te combineren wordt gegevensinwinning onderdeel van het uitvoeren van onderhoud aan het watersysteem.

Hierdoor hebben waterschappen continu een beeld van hoe het watersysteem gelegen is en of deze voldoet aan de gestelde functies. Bovendien is er altijd zicht op het onderhoud van het watersysteem, waardoor de planning en uitvoering van het onderhoud hierop gebaseerd kunnen worden.

Door de HOOBY graafmachine te voorzien van sensoren en hoogwaardige GPS apparatuur verandert deze machine technisch gezien in een door de mens bediende robot. Allerlei taken rondom de bediening van de machine zijn verregaand geautomatiseerd, waardoor het bedieningsgemak van de machine is toegenomen. De integratie van RTK GPS (nauwkeurigheid van ca. 2 cm) op deze machine zorgt ervoor dat de mogelijkheid ontstaat om bij iedere maaibeweging, elke 5 meter in de lengte van de watergang, een nauwkeurig dwarsprofiel te meten. De machinist hoeft hierbij geen extra handelingen te verrichten.

De gegevens worden real time verzonden naar een locatie waar wij als waterschap de gegevens kunnen benaderen voor toetsing aan de NBW- normen. Het voornemen is om al onze machines van deze techniek te voorzien, zodat er gemiddeld 2x per jaar een actueel profiel van het complete areaal beschikbaar is en dus een continue toetsing aan de NBW-normering ontstaat. Hierop kunnen activiteiten als maaionderhoud, baggeren en herinrichtingsprojecten geprogrammeerd worden.

Naast een directe besparing op meetkosten (door eigen personeel of externe bedrijven) levert “meten tijdens het maaien” ook een kwalitatief beter inzicht op de actuele situatie van het watersysteem (beheerregister).

De ontstane gegevensstroom maakt het mogelijk om een actuele “digital twin” van het watersysteem te ontwikkelen waarin effecten van klimaatverandering, maar ook zeker risico’s op basis van weersverwachting geprognosticeerd kunnen worden.

De datastroom kan op termijn ook andersom werken, van kantoor naar de machine. De onderhoudsmachine kan worden gevoed met een digitaal onderhoudsprofiel, zodat beter/makkelijker voldaan kan worden aan doelstellingen met betrekking tot Kader Richtlijn Water en dergelijke.

Hooby Maps

Een data-registratiesysteem speciaal ontwikkeld voor waterschappen. Het geeft vergaande inzichten in de kennis over de waterlopen, onder andere maaionderhoud, baggeren en herinrichtingsprojecten.